Vedtægter for Grundejerforeningen Pilegården

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Pilegården”. Dens hjemsted er Ishøj kommune.

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, såvel overfor private som det offentlige.

§ 3. Medlem.

Medlemmer af foreningen er enhver ejer af parcel/ler i Pilegårds Vænge i Ishøj kommune.

§ 4. Kontingent.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for det indeværende år, og kontingentet skal være indbetalt senest 31. maj samme år.

Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, sker en påmindelse. Ved yderligere rykkere, pålægges der et administrationsgebyr pr. gang. Administrationsgebyrets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Enhver ny ejer af en parcel indtræder i den tidligere ejers forpligtelser, herunder evt. restance, og rettigheder overfor grundejer­foreningen.

§ 5. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes én gang årligt, senest i april måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal sammen med revideret årsregnskab være medlemmerne i hænde tidligst 5 uger før og senest 3 uger før generalforsamlingen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest  2 uger før generalforsamlingen.

Medlemmerne skal senest 4 dage før ordinær generalforsamling gøres bekendt med forslag, der under punkt 5 i dagsordenen ønskes behandlet på mødet.

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmeudvalg på 3 medlemmer.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Økonomi.
a) Regnskab
b) Fastsættelse af kontingent
c) Fastsættelse af administrationsgebyr
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
I lige år:
a) Formand (for 2 år)
b) 2 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
c) 2 suppleanter (for 1 år)
I ulige år:
a) Kasserer (for 2 år)
b) 1 bestyrelsesmedlem (for 2 år)
c) 2 suppleanter (for 1 år)
7. Valg af revisorer.
a) 1 revisor (for 2 år)
b) 1 suppleant (for 1 år)
8. Eventuelt.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom til formanden. En sådan begæring skal indeholde det eller de emner, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

I sidstnævnte tilfælde er generalforsamlingen kun beslutningsdygtig, når tillige mindst 2/3 af de andragende underskrevne medlemmer er til stede.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 8 dage og skal afholdes senest 1 måned efter, at begæring er indleveret til formanden.

Der skrives referat af generalforsamlingen. Formanden og dirigenten underskriver referatet, der opbevares af formanden.

§ 6. Afstemning.

Hver parcel har én stemme.

Et medlem kan lade sig repræsentere af sin ægtefælle, en samboende person på adressen eller ved at give fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagt skal afleveres ved indskrivning til generalforsamlingen. Ingen fremmødte kan have mere end 1 fuldmagt.

Medlemsrestance til foreningen medfører tab af stemmeret.

Såfremt ét af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning, skal dette ske.

Forslag er vedtaget, såfremt flertallet på generalforsamlingen stemmer for.

§ 7. Bestyrelse og revisorer

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.

Såfremt formand eller kasserer udtræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtige, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når der fremsættes begæring herom af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der udarbejdes referat ved hvert bestyrelsesmøde. Referatet godkendes på det første efterfølgende bestyrelsesmøde. De godkendte referater opbevares af formanden.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 1 revisor hvert år. Der vælges revisorsuppleant hvert år.

Formanden og kassereren modtager hver en godtgørelse til dækning af kontorhold. Denne godtgørelse fastsættes af bestyrelsen og godkendes efterfølgende af generalforsamlingen.

§ 8. Regnskab.

Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december.

Årsregnskabet skal indeholde indtægts- og udgiftsregnskab, status pr. 31. december og oplysninger om, hvor foreningens midler er anbragt.

Årsregnskabet, med bilag, afleveres til revisorerne, så revi­sio­nen kan være tilendebragt, inden der indkaldes til ordinær gene­ralforsamling. Regnskabet udsendes sammen med ind­­­­­kaldelsen.

Revisorernes bemærkninger besvares af bestyrelsen og afgøres af generalforsamlingen.

Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen med ansvar overfor generalforsamlingen.

Kassereren fører en liste over foreningens parceller.

§ 9. Udmeldelse.

Så længe den af Ishøj kommune, på medlemmernes parceller, lyste servitut, angående tilslutning til grundejerforeningen, eksisterer, kan udmeldelse kun ske i forbindelse med ejerskifte.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. september 1968.

Vedtægterne er senest ændret på ordinær generalforsamling den 9. april 2013.