Nyhedsbrev 22 – Fællesmøde med Kommunen.

Fællesmøde med Vibeholms vænge, Pilegårde Vænge og Kommunen

Den 10. november havde vi vores første fællesmøde med Vibeholms-  og Ørnekærs Vænge. Det var også kommunens debut med flere grundejerforeninger på en gang.
Som I kan se af referatet, var vi to deltagere fra vores forening nemlig Leif Braunstein og undertegnede. Bestyrelsen har valgt, at det er Leif, der tegner ansigtet udadtil i forhold til kommunen, da han har langt mere erfaring end jeg i det samarbejde.

Jeg syntes det var et godt møde, der blev holdt i en positiv ånd, og vedlægger referatet til jeres orientering.

Møde den 10. november 2011 med repræsentanter fra Ishøj Kommune og grundejerforeningerne i Pilegårds Vænge,
Vibeholms Vænge og Ørnekærs Vænge.

Deltagere:

Inger Marie Østergård, Pilegårds Vænge (Inger)
Leif Braunstein, Pilegårds Vænge (Leif)
Lars, Vibeholms Vænge (Lars)
Viggo Petersen, Ørnekærs Vænge (Viggo)
Ole Horskær Madsen, Ishøj Kommune (Ole)
Bent Skov, Ishøj Kommune (Bent)
Erling Skovgaard-Holm, Ishøj Kommune (Erling)

Agenda:

  1. Supplerende hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Ishøj Parkvej.
  2. Støj fra Køge Bugt motorvejen.
  3. Renholdelse af veje i området.
  4. Asfaltbelægninger på veje i området.
  5. Oprydning efter træfældninger.
  6. Vand der ved regnvejr flyder fra sti og vej ind på de enkelte parceller.
  7. Ishøj Stationsvej og diverse påbegyndte arbejder.
  8. Salg af euforiserende stoffer på Vibeholmskolen.
  9. Øvrigt. Hvilke planer har Ishøj kommune, og som kan påvirke området.

1. Supplerende hastighedsbegrænsende foranstaltninger på Ishøj Parkvej.

På sigt skal der kun være 2 spor på Ishøj Parkvej. Der er ikke truffet beslutninger herom, men et mål kommunen er positiv overfor.
Det blev oplyst, at der er etableret midlertidige parkeringspladser på Ishøj Parkvej så længe ombygningen i ”Andelen” står på. Ordningen forventes at vare ca. 1½ år.

Der vil blive foretaget hastighedsmåling både på Ishøj Parkvej og på stamvejene til foråret.

2. Støj fra Køge Bugt motorvejen:

Kommunen har anmodet om et møde med trafikministeren. Kommunen oplyste, at Vejdirektoratet på strækningen ved Hundige har brugt støjdæmpende asfalt og at det tilsvarende er gjort i andre støjbelastede områder. Derfor forventes det også at ske når belægningen fornys i Ishøj.

3. Renholdelse af veje i området:

Kommunen oplyste, at vejene bliver fejet 4-5 gange på et år. Grundejerne skal selv rense riste i vejen for blade og grene.
Stativ med poser til HØM HØM’er ved Vibeholmskolen flyttes, og der vil blive opsat yderligere 2 stativer i området. Grundejerforeningerne giver en tilbagemelding med forslag til placering.

4. Asfaltbelægninger på veje i området.

Den 12. oktober 2011 foretog Ishøj Kommune vejsyn i Vængerne. Ørnekærs Vænge 2-60 og 138-166 bliver opprioriteret med hensyn til ny asfalt.
Der er fundet 2 store og 10 mindre huller i området, der vil blive repareret.

Fortove: Kommunen ser gerne, at foreningerne indberetter ujævnheder i flisebelægning. Kun fliser der er min. 2 cm. over niveau skal indberettes og vil blive rettet.

5. Oprydning efter træfældninger:

Det er kun ansatte i Park og Vej der kan få sankekort. Det blev foreslået, om ikke grene, der bliver lagt for biotopens skyld, kunne lægges et andet sted end på de veksler der var i beplantningen. Kommunen gav tilsagn om at ville se på dette.

6. Vand der ved regnvejr flyder fra sti og vej ind på de enkelte parceller:

Vand fra sti/vej må gerne løbe ind på de private parceller, men ikke omvendt. Sådan er lovgivningen, Kommunen vil naturligvis søge at undgå, at vejvand belaster parcellerne. Det blev nævnt, at grundejerne også kunne være behjælpelige med at fjerne grene, blade mv. der under kraftig regn lægger sig på ristene ved vejbrøndene.

Grundejernes formelle pligt fremgår af ”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje ”§ 13. ”Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb”.  

7. Ishøj Stationsvej og diverse påbegyndte arbejder:

Der foregår en del dialog med Vejdirektoratet omkring stiføring i forbindelse med motorvejsbroen over Køge Bugt Motorvejen. Desuden har der været problemer med den entrepenør, der stod for de tilsluttende arbejder. Arbejdet fortsætter til foråret hvor det forventes afsluttet.

8. Salg af euforiserende stoffer på Vibeholmskolen:

Kommunen ser meget alvorligt på forholdet og grundejerforeningerne fik oplyst et direkte tlfnr. til en betjent, der specielt tager sig af dette område. Lars kontakter pågældende og tager en snak, da Vibeholms Vænge er hårdest ramt af problemet.

9. Øvrigt. Hvilke planer har Ishøj Kommune, og som kan påvirke området:
aTrafiklys ved Ishøj Parkvej/Ishøj Søvej:
Det er foreslået, at signaler ændres således, at signalet lyser rødt fra alle sider om aftenen. Kommunen undersøger muligheden.
b) Planer for at imødegå oversvømmelser ved skybrud:
Diverse bassiner er renset op og der er udskiftet pumper i strandområdet. Kommunen er ved at revurdere beredskabsplanen, for at få indarbejdet de erfaringer man har fået i forbindelse med de sidste regnhændelser.

Der er planer om at Tranegilde Mose skal kunne sættes under vand, men det skal ske på en kontrolleret måde hvor mosen indgår i en større plan for styring af vandmængderne i åløbene og Vallensbæk Søerne.

Under skybruddet den 2. juli 2011 var Ishøj og Botanisk Have i København de steder i Danmark, hvor der blev målt mest nedbør. Der blev målt 99 millimeter regn på to og en halv time i Ishøj – statistisk set sker dette kun én gang hvert 200 år, at der falder så meget regn på kort tid..
c) Skilte ”her er du” ved Voldstien:
Kommunen blev mindet om, at de havde lovet at se på, om der kunne opsættes skilte, da området ikke er orienteringsvenligt.
d) Vedligeholdelse af græsarealerne ud for parcellerne:
Kommunen var interesseret i et udvidet samarbejde med grundejerne, der gik ud på, at grundejerne selv skulle holde græsarealerne ud for parcellerne (de små bede).
Kommunen vil se om bedet ud for Pilegårds Vænge 71 kunne fjernes.
e) Nyt møde med Ishøj Kommune
Kommunen ønskede et nyt møde, hvor Birgit Nielsen (Ishøj Kommune) kunne deltage. Vedkommende havde desværre været forhindret i at deltage.

Med venlig julehilsen
Inger Østergaard
Formand