Nyhedsbrev 09 – Møde med Ishøj Kommune.

Referat af møde mellem Ishøj Kommune og Gf. Pilegården torsdag den 4. november 2010

Deltagere fra Ishøj Kommune: Leif Kronblad Vejingeniør, Merete Rasmussen Driftsleder, Erling Skovgaard-Holm Centerchef og under punkt 12, Henrik Lymne Ishøj forsyning.

Fra Pilegården: Inger Østergaard formand,  Leif Braunstein næstformand, og Finn Henriksen kasserer.

  1.  uden for dagsordenen fik vi en orientering om sti overføringen til Bauhaus.  Den er sat til at koste 2,3 mill. fra statens lånepulje, og den skal være færdig inden den 1. januar 2011. Grunden til  at den ikke er færdig endnu er, at der er problemer med at få Vejdirektoratet til at godkende stien. Hver gang kommunen har foretaget de ændringer Vejdirektoratet har bedt om, er der kommet krav om yderligere ændringer.

Samtidig er virksomhederne ikke så begejstrede for at få kunderne ind ”ad bagvejen” hvilket kan undre. Kommunen har tilbudt at betale både for lys/snerydning og vedligeholdelse. Det er muligt konsekvensen bliver, at stien kun kommer til at løbe bag Bauhaus og Ilva, der er positivt stemt for stien.

I forbindelse med stien og betonkanten ved opkørslen fra motorvejen, har vi anmodet kommunen om, at betonkanten bliver afmærket inden der kommer sne, da den er svær at se, og der er sket flere uheld. Kommunen har lovet at det vil de gøre noget ved snarest.

  1. Mangler vejnr. og gadenavne på sidestier fra Voldstien, samt ved stoppested.
  1.  Der er ikke så mange penge til skiltning, men kommunen kunne godt se problemet. Løsningen kan måske være, at der bliver sat nogle ”her står du” skilte op på strategiske steder, dette vil der blive taget stilling til.

2+12 Er der noget forbud mod parkering på vendepladser?

Problemer med affald på offentlig vej, der ikke bliver fjernet. Kan kommunen sende      grundejere et brev, hvor de fortæller, hvor grunden går til og at vendepladsen og fortorv er kommunens og derfor alle beboers?

2+12 slået sammen. Med hensyn til affald der ulovligt ligger på offentlig vej, har kommunen strammet en del op. Hvis grundejerforeningen observerer affald der ligger i længere tid, skal vi kontakte kommunen, der derefter vil komme med en venlig henstilling til grundejeren, hvis dette ikke virker, bliver der sendt et skarpere brev til grundejeren og der skal derefter foretages en partshøring.

Med hensyn til parkering på vendepladserne bliver det svært at håndhæve, da et evt. forbud jo også vil ramme de grundejere der pænt dagligt parkerer på deres egen grund, men så ind i mellem vil have gæster der holder på vendepladserne. Grundejerforeningen kan evt. sende en henstilling rund til alle grundejere. Problemet med parkeringen er jo blandet andet, at der ikke kan blive fejet og ryddet sne når der holder biler.

3        Fortov: Vi har første gang i august 2004 gjort opmærksom på problemet og igen 2 gange i foråret 2010. Fliserne er farlige at gå på, da der er store niveauforskelle.

Kommunen er startet på at rette fortovet op, hvilket vi også har bemærket, så vi afventer og ser resultatet.

4        Bede / beplantning ved PGV. 140 bedes fjernet og udlagt til græs, ligeledes ved PGV. 71. Denne generelle holdning er dog, at der bør være græs over det hele. Det giver et meget bedre helhedsindtryk af PGV.

Kommunen ville se på bede/beplantningen ved P.g.v 140 hvor oversigtsforholdene bliver generet og hvor beboerne ønsker græs og P.g.v 71, hvor der med fordel kan lægges 4 fliser, så det bliver vedligeholdelsesfrit

5        Chikaner. Vi har bedt om chikaner utallige gange. Argumentet med at udrykningskøretøjer ikke kan komme igennem holder ikke. Vi har kontaktet FALCK i Greve, og de har ingen problemer med chikaner. Der er chikaner ved Tranegilde Strandvej, Gildbrovej og Ishøj Landsby.

Kommunen har lovet der snarest bliver opsat 3 hastigheds målestationer, en på indkørselsvejen til P.g.v og 2 på stamvejen. Kommunen var ikke så begejstret for chikaner, men vi holdt fast i, at når det kan lade sig gøre andre steder i kommunen, må det også kunne lade sig gøre i P.g.v. hvor der kører mange børn. Men lad os nu se hvad målingerne viser.

6        Der skal være større afstand og evt. længere bomme fra stierne og ned, så el-kørestole og cykeltrailere kan komme igennem.

Kommunen er gået med til, at ændre afstanden på 2 af bommene så kørestole og cykeltrailere nemmere kan komme igennem. Da vi er bekendt med, at vi har mindst én bruger af elkørestol i området, vil Inger Østergaard rette henvendelse til vedkommende om, hvilke 2 bomme der med fordel kan ændres.

7        Strømkassen ved Ishøj Parkvej er farlig, da låget er løst.

Kommunen har repareret strømkassen

8        Åbne op til legepladsen for at undgå ballade og andre ulovligheder.

Da der ved den nye sti gennemføring skal foretages ændringer ved legepladsen og noget af beplantningen samtidig skal fjernes, samt at der vil komme mere lys på, vil vi afvente og se, om det ikke kan afhjælpe problemet, ellers bliver punktet taget op igen.

9        Hvem har ansvaret for kloakkerne? Kommunen eller grundejeren? Hvem har ansvaret hvorhenne?

Kommunen gav os en fin oversigt over hvilke dele af kloak og vandforsyningen de havde ansvar for. (røde streger =spildevand, blå=regnvand) Kommunen har kun ansvar for den del af kloakken der ligger fra brønden ca. 1 meter inden på hver parcel og ud til vejen og frem. Alt hvad der ligger længere inde på parcellen er grundejerens ansvar. Samtidig har kommunen kun pligt til at sørge for afvanding i stueplan, i kælderplan skal grundejeren selv sørge for afvandingen ved hjælp af et pumpesystem

10    Ukrudt på fortovene. Hvornår udbedres det?

 Kommunen er gået i gang med at skære kanter, det pynter utroligt på vores område, de er også gået i gang med at brænde ukrudt, så mon det ikke løser sig selv, men vi holder øje med det til foråret, og tager det evt. op igen.

11    Er det muligt for kommunen at kigge på de hække som rager ud på fortovet? Kan de lave en advarsel til grundejeren eller klippe den og sende regningen til grundejeren?

12. slået sammen med pk. 2

13. Er det muligt, at få bygget en skateboardbane.

Kommunen var ikke indstillet på, at opstille en skateboardbane. Der har været opstillet en bane, den kostede ca. 100.000 og blev brændt af. Samtidig var der stor larm og uro i området hvor den blev opstillet. Vi kunne godt se problemet, men hvis kommunen fik penge til overs kunne muligheden være at støbe en i beton og sætte den op ved Al-klubben, hvor ingen vil bliver generet af larmen. Kommunen var inde på, at de evt. ville nedlægge et par af legepladserne og så lave en god stor legeplads, men der er p.t. ikke penge til det.

Uden for dagsordenen orienterede grundejerforeningen om, at når vi havde storskrald i området, kom der en mand i grønt arbejdstøj, sorterede de bedste dele fra, og spredte resten af affaldet for alle vinde. Når storskraldvognen så kom, tog de ikke det spredte affald med, da det jo så ikke var pakket i sække.

Vi orienterede kommunen om vores møde med det nye alarmsystem, det syntes de lød meget interessant, og vi indbød dem til at komme til mødet på Vibeholmskolen.

Alt i alt syntes vi fra grundejerforeningens side, at det var et rigtigt fint møde, vores punkter blev taget seriøst op til drøftelse, og vi har store forventninger til, at mange af punkterne bliver løst til vores tilfredshed, og vi syntes det var flot, at der var så mange repræsentanter fra kommunen der havde taget sig tid til at mødes med os.

Vi har aftalt, at vi holder et nyt møde i foråret 2011.

 

Tak for et godt møde

Inger Østergaard
Referent