Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 24. april 2019 kl. 18.30 i Vibeholmskolens Festsal

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. 
Valg af stemmeudvalg på 3 medlemmer.
3. 
Beretning
4. 
Økonomi.
      a. Regnskab (gennemgang)
b. Kontingentfastsættelse
      c. Administrationsgebyr
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
       a. Kasserer (2 år)
b. Bestyrelsesmedlem (2 år)
c. 
Bestyrelsesmedlem (1 år) ekstra
       d. 2 suppleanter (1 år)
7. Valg af revisor.
       a. 1 revisor (2 år)
b. 1 suppleant (1 år)
8. Eventuelt.

Vedr. punkt 4:    Det reviderede årsregnskab for 2018 er rundsendt
Bestyrelsen foreslår kontingent for 2019 uændret til kr. 200,00                                                             Administrationsgebyr foreslås til kr. 50.00

Vedr. punkt 5:    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

Vedr. punkt 6:    Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Kasserer Robert Hansen                               – er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Finn Henriksen            – er villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem Pia Andersen               – ønsker ikke genvalg

2 suppleanter
Hans Juul                                                          – er villig til genvalg
Tonni Walsted                                                 – ønsker ikke genvalg

Vedr. punkt 7:   Følgende revisorer er på valg:
Revisor Egon Madsen                                      – ønsker ikke genvalg
Suppleant Betina Jensen                                – er villig til genvalg

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement

Med venlig hilsen samt håb om et godt fremmøde
Bestyrelsen