Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen den 18. april 2018

  1. april 2018 kl. 18.30 i Festsalen på Vibeholmskolen

37 parceller var repræsenteret, i alt 51 personer

Valg af dirigent.
Bent Madsen (nr.99) blev valgt.
Godkendelse af generalforsamlingen samt oplæsning af dagsorden
Dirigenten vælger 3 stemmetæller da der er flere forslag der skal stemmes om,
Pia Andersen (185A) – Hans Juul (95) – Leif Passer (70)

 

Beretning for 2018
Kommunen møde om støjvolds projektet. Høringssvar og indsigelser skulle indgives inden 2. februar og bestyrelsen valgte at vi som forening ikke deltog i denne del, men lod medlemmer om individuelt at reagere. Oplægget er en jord forhøjelse af eksisterende vold. Projektet op startes i volden mod Vallensbæk i 2018, derefter volden i Pilegårds Vænge i 2019.
Fælles-antenne: Ved møder om dette emne er det gjort klart at det er parcellerne individuelt og ikke foreningen som skal reagere. Ved uddybning af emnet vil Thomas besvare.
Park og Vej: En del huller i vej er repareret og nye huller fra vinterperioden afventer. Udskiftning af el pærer er ligeledes foretaget. Yderligere uddybning af emnet vil Finn besvare.

Nye beboere: Der er fremstillet ”info” til nye beboere, som bydes velkommen. Dette vil blive delt ud til alle parceller i løbet af sommeren.

Jubilæum: Dette emne har som det eneste givet en del uenighed i bestyrelsen.

Der blev primo 2018 nedsat et festudvalg som vurderede at logistikken ved valg af teltløsning i lokalområdet ville blive en for stor opgave. Logistikker er leje/opsætning/nedtagning af telt, borde/stole, leje af service og efterfølgende opvask, vagter til afvisning af uvedkommende, efterfølgende oprydning med mere.
Tilstrækkelig plads på Breddekærgård ved stor tilmelding og utilstrækkelige køkken faciliteter vil også blive et for stort problem.
Endvidere at deres oplæg var et voksen arrangement og at bestyrelsen måtte stå for evt. arrangement for den unge generation.
Festudvalget har indhentet tilbud fra Café Wiuff i Idrætscentret og efterfølgende grundet bestyrelsens uenighed også annulleret reservationen.

En del af bestyrelsen mener at det er besluttet på en tidligere generalforsamling at det skal afholdes meget lokalt og gav udtryk for ønsket om teltløsning med sammenblanding af børn og voksne. Dette kan vi ikke finde i tidligere referater.

En anden del af bestyrelsen tilsluttede sig festudvalgets vurdering af logistik problematikken og var som følge deraf imod telt eller Breddekærgård løsning.

Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse fra generalforsamlingen,- eller hvad ønsker I?

Ved valg af lokal afholdelse, – hvem er så indstillet på at hjælpe?
Der var et par enkelte spørgsmål                                              Herefter blev beretningen godkendt.

 

Regnskab
Regnskabet blev gennemgået – Der var mange spørgsmål til indholdet i regnskabet ikke til de brugte beløb.
Kimmie (15), Mogens (22) så gerne en uddybende regnskab på næste generalforsamling
Dette vil bestyrelsen efterkomme

Kontingentfastsættelse: Der kom modforslag på kr. 100,00 fra Helle (183) samt Peter (43)
Der er nogle bla. Leif (25), Mogens (13), Mogens (22) der mener at kontingentet kun skal dække de udgifter der er. Bestyrelsen forklarer hvorfor det er vigtig med en beholdning, hvis det skulle være nødvendig med udgifter til advokater elle andet. Peter (43) og Tonni (66) mener at bestyrelsen bør have et råderum
Efter en debat trækker Leif (85) sit forslag.                Kontingent blev fastsat til uændret kr. 200,00

Administrationsgebyr (rykkergebyr) blev fastsat til uændret kr. 50,00

Indkomne forslag
Inger (85): Hjerterstarter i Pilegårds Vænge.Bestyrelsen har undersøgt dette, og indkøb vil overstige nuværende årligt kontingent. Dertil skal der tillægges et årlig vedligeholdelses gebyr.  Bestyrelsen foreslår derfor at der holdes øje om der er muligt at gøre det billiger eller gratis

Tonni (66): Undersøge, om det er muligt for Pilegårds Vænge at komme på et andet internet/tv-udbyder. Bestyrelsen er klar over at der er mange løsninger i Pilegårds Vænge. Hvad er der af muligheder – dette vil bestyrelsen arbejde videre med.

Bestyrelsen, jubilæumsfest: Hvilken type fest skal det være? Skal festen afholdes i foreningen, eller skal det afholdes væk fra foreningen? Skal det være for børn eller voksne eller for begge.
Der kom rigtig mange gode og mindre gode forslag. Et forslag fra det tidligere ”festudvalg” var klar, det skulle være en voksen fest og det kunne afholde i i Cafe Wiuff i Ishøj Idrætcenter – Hertil kom der en forklaring hvorfor dette var en god ide og ikke en ”vejfest” for der er jo ikke nok frivillige der vil. Dette satte debatten i gang og der var mange det mente at en udvidet vejfest var en god løsning. Dirigenten fik det formuleret til at det kunne være en ”Voksenfest” eller en ”Familiefest” Hvad der ligger i de to ord måtte det kommende festudvalg finde ud af. Generalforsamlingen tilslutte sig.                 Det blev vedtaget at det skulle være en familiefest

Er der nogen der har lyst til at være med til arrangerer en familiefest så henvend jer til bestyrelsen (der var 4 der blev skrevet op)

Resultatet af valg til bestyrelsen blev følgende:
Formand                         Peter Kanstrup                PGV 112
Kasserer                         Robert Hansen                 PGV 136
Bestyrelsesmedlem      Thomas Guldager           PGV 193
Bestyrelsesmedlem      Finn Henriksen                PGV 71
Bestyrelsesmedlem      Pia Andersen                    PGV 185A
Suppleant                       Hans Juul                           PGV 95
Suppleant                       Tonni Walsted                  PGV

Valg af revisor
Revisor                          Egon Madsen                      PGV 32
Revisor                          Benny Strand                      PGV18
Revisorsuppleant        Betina Jensen                      PGV 140

 Eventuelt.

Thomas Guldager fra bestyrelsen oplyser at der i bestyrelsen vil blive arbejdet med det nye ”dataforordningen – også kaldt GDPR” hvor alle skal have styr på deres data også foreninger.

Et par spørgsmål om sikringsnette – som Benny Strand kunne svare på – Leif kunne tilføje at politiet har registeret en ned gang på 85 % siden vi fik sikringsnettet.

Et par kommentar – husk der er en Facebook gruppe ” Pilegårds vænge, ishøj” ligeledes hvis der er nogen der skal have kompostmuld så henvend jer til bestyrelsen.

Kan der kunne hastighed regulering på stamvejen – dette er prøvet før, men vi vil da prøve igen

Dirigenten Bent Madsen takker generalforsamlingen for god ro og orden og overlader det sidste ord til formanden.

Formanden takkede for denne gang.

Fra bestyrelsen var der et par flasker vin til Dirigenten, formanden og et bestyrelsesmedlem Herefter var der som sædvanlig en lettere anretning og lidt til ganen.

Email til bestyrelsen:        bestyrelsen@pilegaardsvaenge.dk
Email til webmaster:         mail@pilegaardsvaenge.dk

Referent: Thomas Guldager